algemene voorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten verstrekt door CONDUCTA BVBA met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 20 (Hierna CONDUCTA). Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst getekend door de wettelijke vertegenwoordiger van beide partijen, zijn strijdige of andersluidende bepalingen niet tegenstelbaar aan CONDUCTA. De voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Een offerte of prijsopgave is steeds vrijblijvend en geldig zoals opgegeven in de offerte. Alle tarieven zijn steeds exclusief BTW. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de prijsopgave door de opdrachtgever binnen voormelde tijdspanne dan wel door bevestiging van de opdracht door ondertekening van de offerte voorafgegaan door ‘Gelezen en goedgekeurd’ en mits overmaking binnen voormelde tijdspanne aan CONDUCTA. Op het ogenblik van orderbevestiging door Conducta is een voorschot van 30% van de uitvoeringssom van de desbetreffende opdracht verschuldigd. Slechts na ontvangst van betaling van het voorschot worden de werkzaamheden aangevat.

3. Wijzigingen aan de opdracht na totstandkoming van de overeenkomst kunnen uitsluitend mits onderling akkoord over de prijsaanpassing en de uitvoeringstermijn.

4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft CONDUCTA recht op betaling van de door haar geleverde prestaties alsook recht op een vergoeding van de door annulering veroorzaakte schade die forfaitair geraamd wordt op 30% van het bedrag gelijk aan de offerte/prijsopgave verminderd met de voor de desbetreffende opdracht reeds gefactureerde bedragen.

5. De uitvoeringstermijn is steeds indicatief en wordt geschorst door laattijdige betaling, onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van de wil van CONDUCTA en zonder dat dit aanleiding kan geven tot een schadevergoeding. Vertraging ten gevolge van een fout van de opdrachtgever kan evenmin aanleiding geven tot een schadevergoeding.

6. De levering van de opdracht gebeurt elektronisch per e-mail. De opdrachtgever stemt expliciet in met deze wijze van levering en aanvaardt dit op zijn risico. De levering vindt plaats op het ogenblik dat CONDUCTA de uitgevoerde opdracht per email aan de opdrachtgever overmaakt.

7. Onmiddellijk na de uitvoering van de opdracht, wordt de opdrachtgever geacht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Klachten moeten binnen de 8 dagen vanaf levering gemotiveerd aan CONDUCTA per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Na het verstrijken van voormelde termijn worden de geleverde diensten als aanvaard beschouwd. Gebruik, aanpassing van de levering al dan niet door een derde, publicatie, overmaking aan een derde of beschikking op enig andere wijze houdt eveneens aanvaarding in.

8. 8.1 Facturen zijn, met uitzondering van de voorschotfacturen welke contant betaalbaar zijn, betaalbaar binnen 30 dagen vanaf factuurdatum op de zetel van CONDUCTA in de valuta van de factuur.
8.2 Bij niet-betaling van de factuur op vervaldatum, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten à rato van 10 % en een schadevergoeding van 10 % verschuldigd met een minimum van 125 €.
8.3 Bij laattijdige betaling behoudt CONDUCTA zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar prestaties op te schorten.
8.4 Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven worden betwist. Een klacht schorst de betalingsverplichting niet.
8.5 Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

9. De opdrachtgever heeft de plicht om de door CONDUCTA geleverde teksten en vertalingen te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. De opdrachtgever verbindt er zich toe om de voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens/informatie tijdig aan te leveren. Het bronmateriaal voor de uitvoering van de overeenkomst wordt op kosten en op risico van de opdrachtgever geleverd. De opdrachtgever vrijwaart CONDUCTA ten allen tijde tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de levering dan wel wegens vermeende inbreuk op auteurs-, eigendoms- of andere intellectuele eigendomsrechten.

10. CONDUCTA neemt ten aanzien van haar opdrachtgever steeds een inspanningsverbintenis op zich. CONDUCTA is, voor zover wettelijk toegestaan, slechts aansprakelijk voor haar opzettelijke fout. In geval haar aansprakelijkheid wordt weerhouden, is haar aansprakelijkheid beperkt tot directe schade met expliciete uitsluiting van indirecte schade zelfs indien CONDUCTA vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid van schade en is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde.

11. De intellectuele rechten op alle copywriting- en/of vertaalopdrachten blijven eigendom van CONDUCTA tot algehele betaling van de factuur betreffende de desbetreffende opdracht en van de eventuele aanhorigheden verschuldigd conform de algemene voorwaarden. De opdrachtgever is voor hergebruik/overdracht aan derden geen bijkomende vergoeding verschuldigd.

12. CONDUCTA zal alle ontvangen broninformatie vertrouwelijk behandelen en zich onthouden deze te verspreiden dan wel aan derden kenbaar te maken; met uitzondering van haar aangestelden en onderaannemers die prestaties leveren ter uitvoering van de opdracht. Persoonsgegevens worden verwerkt conform de wet op de bescherming van persoonsgegevens en conform privacybeleid van CONDUCTA welke door de opdrachtgever gekend is en werd aanvaard.

13. 13.1. Alle vorderingen tussen CONDUCTA en de opdrachtgever maken het voorwerp uit van contractuele schuldvergelijking in de zin van de Wet Financiële Zekerheden.
13.2 Het niet aandringen op de uitvoering van enige bepaling van de overeenkomst kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking ervan.
13.3.De nietigheid van een bepaling brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee.
13.4 CONDUCTA heeft het recht om voor de uitvoering van de opdracht beroep te doen op derden en onderaannemers.

14. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van West-Vlaanderen afdeling Brugge exclusief bevoegd om kennis te nemen van het geschil.